GrowKit
0,00 

Twój koszyk

Bezpieczne połączenie
Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego
§ 1 Informacje podstawowe

1. Właścicielem i zarządcą witryny www.psilopoint.com jest PPHU MADAR z siedzibą przy ul. Magnackiej 10, 60 685 w Poznaniu, REGON 634409095, NIP 9720035965 zwany dalej sprzedawcą..

§ 2 Definicje

1. Klient – każda osoba fizyczna lub każda osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów na witrynie www.psilopoint.com.
2. Konto Klienta – opcjonalna przestrzeń cyfrowa zawierająca dane Klienta ułatwiająca składanie zamówień.
3. Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem witryny internetowej www.psilopoint.com sprzedający towary za pośrednictwem tej platformy.
4. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustawowo wolnych od handlu na terenie Polski.
5. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim procedura skompletowania zamówionego towaru finalizowana jest przekazaniem towaru przewoźnikowi.
6. Konsultant – osoba obsługująca Klienta telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną.
7. Przelew tradycyjny – płatność za zamówione towary dokonywana przez Klienta w sposób tradycyjny w placówce banku lub poprzez konto internetowe bądź stacjonarne lub na poczcie, nie związane z procedurami przelewów elektronicznych.
8. Przelew elektroniczny – płatność procedowana przez Klienta za pomocą procedury on-line, z udziałem systemów płatności elektronicznej on-line.

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe pochodzące od Klientów są przetwarzane są przez Sprzedawcę.
2. Przetwarzane i przekazane przez Klienta dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu: realizacji umowy i celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy, ale tylko jeśli klient wyrazi taką chęć lub zgodę. Klient ma pełne prawdo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowywania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia według jego woli przy podjęcie skutecznych w tym celu działań polegających na edycji własnoręcznej lub poinformowanie sprzedawcy.
3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w tym m.in. RODO.

§ 4 Ceny

1. Wszystkie ceny są cenami brutto wyrażone w PLN.
2. W cenach produktów nie jest zawarta opłata wynikająca z dostawy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów. Zmiana ceny nie obowiązuje wstecz, obowiązujące są ceny znajdujące się w sklepie internetowym w momencie składania zamówienia.

§ 5 Zamówienia

1. Sklep internetowy umożliwia: – Składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość. – Uzyskania informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego kierowane przez Sprzedawcę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem zrealizowania umowy sprzedaży.
3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać poprzez system zamówień udostępniony przez sklep internetowy: wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu, wyboru sposobu płatności.
6. W przypadku sprzedaży towarów objętych promocją ich ilość jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu internetowego lub u jego dostawców.
7. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta i ustali z Klientem satysfakcjonujące rozwiązanie, łącznie z możliwością zwrotu wpłaconych na konto Sprzedawcy kwot pieniężnych.
8. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
9. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o przyjęciu zamówienia, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

§ 6 Płatności i zwrot należności.

1. Płatności za zakupiony w sklepie internetowym towar realizowane są poprzez jedną z wybranych przez Klienta w momencie zamawiania towaru form płatności: - przelew tradycyjny - przelew elektroniczny
2. Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep internetowy do zwrotu należności płaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi internetowemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
5. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
6. W przypadku Produktów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie, Sprzedający może zażądać od Kupującego wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego Produktu przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

§ 7 Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: - czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) - czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku faktury lub paragonu należy zgłosić takie zdarzenie Sprzedawcy w celu uzupełnienia braków.
4. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Spółka zaleca sporządzić protokół szkodowy.

§ 8 Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej na Koncie Klienta lub za pośrednictwem pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.: - otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych - świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą - świadczenia które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu - rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.
3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
5. Koszty wysyłki ponosi klient.
6. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

§ 9 Szczególne obowiązki Klienta i odstąpienie od sprzedaży

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, na terenie prawa Rzeczypospolitej Polskiej uprawa Psilocybe Cubensis jest zabroniona.
W związku z powyższym Klient dokonując zakupu deklaruje jednocześnie unikanie stworzenia takich warunków dla grzybni, w których mogłoby nastąpić owocnikowanie.
2. W przypadku poinformowania sprzedawcy o zamiarze nieprzestrzegania powyższego zapisu, sprzedawca zobowiązany jest do odstąpienia od sprzedaży.
lockusercartmagnifiercrossmenu